Veosekindlustus

Veosekindlustus on mõeldud kõikvõimalike kaupade ostjatele ja müüjatele ehk isikule, kes kannab kauba transportimise ajal selle kahjustumise, hävimise või kadumise riski. Kaubasaatja ja kaubasaaja lepivad omavahel kokku, kumb neist vastava riski võtab. Edasi jääb riski kandva isiku otsustada, kas ta kannab riski ise või sõlmib veosekindlustuslepingu, jättes riski kindlustusseltsi kanda. Kindlustusjuhtumi eelduseks on, et tarneklausli või lepingu alusel kauba hävimise, kadumise ja kahjustumise riski kandev isik (veose omanik) on kindlustuslepingu järgi kindlustatu. Isikule, kellel polnud kahjujuhtumi toimumise hetkel kauba hävimise riski, kahju ei hüvitata. Seetõttu peab kindlustusandja esindaja kindlustuslepingut sõlmides alati jälgima, et isik, kes kindlustusavalduse järgi on kindlustatu, kannab veose transportimise ajal veose hävimise riski.

Veosekindlustuse eesmärgiks on kaitsta veetavat kaupa vedamise käigus tekkivate kahjude eest. Kindlustusobjektiks on erinevad kaubaveosed.

Kindlustustingimused, mida veosekindlustuse korral kasutatakse on rahvusvaheliselt standardiseeritud. Levinumad on Institute Cargo Clause erinevad tingimused. Olemuselt on veosekindlustus varakindlustus.

Kindlustada on võimalik füüsiliste või juriidiliste isikute vara selle vedamisel (transportimisel ) ühest asukohast teise jne.


Kaubaveose kindlustusväärtuseks on kauba hind koos kuludega transpordile ja kindlustusele (maksimaalselt kuni 10% kauba hinnast). Täiendavalt on võimalik kindlustada ka kauba peale-, maha- ja ümberlaadimist. Lisaks hüvitatakse ka veose päästmiseks ja säilitamiseks tehtud kulud.

 

Võimalikud kindlustuskaitsed:

  • teelt väljasõit,
  • vargus, röövimine,
  • tulekahju,
  • uppumine, märgumine,
  • laadimistrossi otsast mahakukkumine.

Kuna veost saab kindlustada koguriskikindlustusega, ei pea veose iga ohu peale eraldi mõtlema, seltsid pakuvad võimalust kindlustada veos korraga kõigi riskide vastu.

 

Võimalik on sõlmida kindlustusleping

  • ühe veose kindlustamiseks
  • korduvate veoste kindlustamiseks

 


 

Küsi pakkumist!    

 

 

Kindlustuspakkumise saamiseks täitke avaldus ja saatke see meie e-meilile.

 

 

DOC     ODT     PDF     MITMEKORDSE VEOSE KINDLUSTUSE AVALDUS

 

DOC     ODT     PDF     ÜHEKORDSE VEOSE KINDLUSTUSE AVALDUS

 

 

  info@lkm.ee