Kodukindlustus!

 

 

 

Seoses infosüsteemide muudatuste programmeerimisega ei ole võimalik kasutada kindlustuskalkulaatoreid kodulehel!

Kindlustuspakkumise saamiseks palume ühendust võtta "Skype" toega, helistada telefonil 7 407 134 või saata meil info@lkm.ee

 

Koduvarakindlustuse eesmärgiks on hüvitada varalised kahjud, kui Teie koduga või kodus oleva varaga midagi juhtub. Kindlustus aitab õnnetuseelse olukorra kiiresti taastada ning võimaldab igapäevaeluga sujuvamalt edasi minna.

Kodukindlustusega saate kindlustada oma eluaseme, seal asuva koduse vara, elamu juurde kuuluvad abihooned ja suvila.

Teie koduvara on võimalik kaitsta järgmiste kahjude eest:
 • tulekahju,
 • loodusõnnetus,
 • veeavarii,
 • vandalism, murdvargus või röövimine,
 • tehnosüsteemide purunemine.

Soovi korral saate lisaks kindlustada:

 • hoone- või korteriomaniku tsiviilvastutuse,
 • kulutused ajutise elukoha üürimiseks pärast õnnetust,
 • kodutehnika rikked, mis on tingitud elektrisüsteemi üle- või alapingest,
 • üleujutuse (nt tormi, lume sulamise või vihmasaju tõttu tekkinud üleujutus) vastu.

Üldjuhul pakuvad seltsid erinevaid kindlustuspakette, ent enamik seltse pakuvad koguriskikindlustus.

Pakettkindlustus on nimeliselt mainitud riskidega toode, mille korral hüvitatakse üldjuhul tulekahju, välgulöögi, plahvatuse, tormi, murdvarguse, röövi, vara tahtliku hävitamise ja torustiku lekke tõttu tekkinud kahju.

Koguriskikindlustuse alusel kaetakse ootamatu ja ettenägematu sündmuse tõttu tekkinud varaline kahju. Koguriskikindlustuse puhul kuuluvad hüvitamisele kõik nimeliselt mainitud riskid, millele lisanduvad veel muud äkiliste ja ettenägematute sündmuste tõttu tekkinud kahjud (kukkumine, ülepinge, lisaks torustiku lekkele ka muu veekahju jne).


Kodukindlustusega seotud mõisted:

Kindlustusobjekt on kindlustuslepingus märgitud ehitis - hoone, hoone osa, korter, korteriomand, rajatis ja/või kodune vara. Kindlustusobjektiks võib samuti olla kindlustusvõtja tsiviilvastutus ja/või ajutise elukoha üürikulu.

Hoone puhul on kindlustusobjektiks maapinnaga püsivalt ühendatud, katuse, välispiirete ja siseruumidega ehitis (elamu, suvila, saun, abihoone jms) koos selle oluliste osadega (sh vannid, sanitaarseadmed, ripplaed, sisseehitatud ahjud, signalisatsiooniseadmed jms).

Rajatised on kõik ehitised, mis ei ole hooned. Rajatisteks on aed, lipuvarras, õuevalgustid jms.

Korteri puhul on kindlustusobjektiks tegelikkuses ehituslikult piiritletud, eraldi kasutamist võimaldav eluruum ja selle osad, mida on võimalik muuta, kahjustamata hoone mõttelisi osi, riivamata teiste omanike õigusi ning muutmata hoone väliskuju.

Siseviimistlus on tapeet, parkett, sanitaartehnika, mittekandvad vaheseinad jms. Korterite puhul kindlustatakse just nende siseviimistlus.

Koduseks varaks loetakse vallasvara ehk kergesti teisaldatavad esemed, mis pole hoonega püsivalt ühendatud (televiisor, külmkapp, riided, mööbel jm).

Hoone, hoone osade, korteri, korteriomandi ja rajatise kindlustusväärtuseks on:
 • taastamisväärtus - vähimad võimalikud kulutused ehitise täieliku hävimise korral selle esialgsel kujul taastamiseks;
 • jääkväärtus - ehitise taastamisväärtus, millest on maha arvestatud kulum (ehitise seisundit, eelkõige selle vanust ja amortisatsiooni väljendav mõistlik summa). Jääkväärtust kasutatakse juhul, kui kulum on suurem kui 30% taastamisväärtusest.

Koduse vara kindlustusväärtuseks on:
 • taassoetamisväärtus - samaväärse uue eseme taassoetamiseks vajalik rahasumma;
 • turuväärtus - eseme kohalik keskmine müügihind. Turuväärtust kasutatakse juhul, kui eseme kulum (mõistlikult arvesse võetud amortisatsioonist tulenev väärtuse vähenemine) on suurem kui 50%.

Kunstiteoste (maalid, graafika, skulptuurid), kollektsioonide ja ehete kindlustusväärtuseks on nende esemete turuväärtus. Turuväärtus ei ole taastamis- ega jääkväärtus, see on ehitise müügihind, mida kasutatakse tavaliselt ostu-müügi tehingutes, aga ka hüpoteegi seadmisel. Ehitiste turuväärtuse määrab põhiliselt ehitise asukoht.


Kindlustussumma on maksimaalne väljamaksusumma ühe kindlustusjuhtumi kohta. Kindlustussumma ei vähene väljamakstud kindlustushüvitise võrra.

Ülekindlustus on olukord, kus kindlustussumma ületab kindlustusobjekti kindlustusväärtuse. Ülekindlustuse puhul ei hüvita kindlustusandja rohkem, kui on tegelik kahjusumma.

Alakindlustus on olukord, kus kindlustusobjekti kindlustussumma on väiksem kui selle kindlustusväärtus kindlustusjuhtumi toimumise hetkel. Alakindlustuse korral makstakse kindlustushüvitist võrdeliselt kindlustussumma ja kindlustusväärtuse suhtega kindlustusjuhtumi toimumise ajal. Alakindlustuse korral ei saa kindlustusvõtja kahjueelset olukorda taastada kindlustuse makstava hüvitisega, vaid on sunnitud ise täiendavalt raha juurde maksma.

Mitmekordne kindlustus on olukord, kus kindlustusobjekt on kas osaliselt või täielikult kindlustatud sama kindlustusriski vastu sama või mitme kindlustusandja juures ja kindlustusandjate poolt maksmisele kuuluvate hüvitiste kogusumma ületaks kahju suuruse või kindlustussumad kokku ületaksid kindlustusväärtuse. Mitmekordse kindlustuse puhul vastutavad kindlustusandjad solidaarvõlgnikena.

Soodustatud isik on kindlustuslepingus nimetatud isik, kellel on kindlustusjuhtumi toimumise korral õigus saada kindlustushüvitis või muu kindlustusandja kohustuse täitmine vastavalt kindlustuslepingule. Ühe kindlustusobjekti suhtes võib olla mitu soodustatud isikut. Soodustatud isik on tavaliselt kindlustusobjekti omanik.

Omavastutus on kindlustuslepingus sätestatud osa kahjust, mida kindlustusandja ei hüvita. Omavastutust kohaldatakse iga kindlustusjuhtumi korral.
 

Hüpoteek on kinnisasjale (ka korteriomandile) seatud rahalise nõude tagamise vahend. Hüpoteegipidaja on isik, kellele hüpoteek kuulub ning kelle kasuks see on kinnistusraamatusse seatud. Eraisiku varakindlustuses on enamlevinud hüpoteegipidajad krediidiasutused ehk pangad. Hüpoteegi seadmisel ei muutu hüpoteegipidaja kinnisasja omanikuks.
 
 

Tutvu toote tingimustega!   loe siit

 


 

Küsi pakkumist!  

 

Kindlustuspakkumise saamiseks täitke avaldus ja saatke see meie e-meilile.

 

DOC     ODT     KODUKINDLUSTUSE AVALDUS

 

     info@lkm.ee